คณะครุศาสตร์

1 หน้าแรก

1
คณะครุศาสตร์
1 ครุศาสตร์
1 สารสนเทศวิชาการ


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 039- 319111

ตึก ฝ่าย โทรศัพท์ภายใน
อาคาร 1 (คณะครุศาสตร์) คณบดีคณะครุศาสตร์ 8100
อาคาร 1 (คณะครุศาสตร์) สำนักงานคณะ 8101
อาคาร 1 (คณะครุศาสตร์) สำนักงานบัณฑิตศึกษา 8102
อาคาร 1 (คณะครุศาสตร์) ภาควิชาหลักสูตร 8103
อาคาร 1 (คณะครุศาสตร์) ห้องปฏิบัติการหลักสูตร 8104
อาคาร 1 (คณะครุศาสตร์) ภาควิชาพื้นฐาน 8105
อาคาร 1 (คณะครุศาสตร์) ภาควิชาจิตวิทยา 8106
อาคาร 1 (คณะครุศาสตร์) ห้องไพลิน 8107
อาคาร 1 (คณะครุศาสตร์) ภาควิชาปฐมวัย 8108
อาคาร 1 (คณะครุศาสตร์) ภาควิชาทดสอบ 8109
อาคาร 1 (คณะครุศาสตร์) สโมสรนักศึกษา 8110
อาคาร 1 (คณะครุศาสตร์) ห้องพักอาจารย์ 8111

 

คณะครุศาสตร์
1

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000