คณะครุศาสตร์

1 หน้าแรก

1
คณะครุศาสตร์
1 ครุศาสตร์
1 สารสนเทศวิชาการ


หลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
หลักสูตร : หลักสูตรที่เปิดสอนจำแนกตามสังกัด (คณะครุศาสตร์) ระดับการศึกษา วิชาเอก และคุณวุฒิที่ได้รับ
วิชาเอก
คุณวุฒิที่ได้รับ
คำย่อคุณวุฒิ

 

คณะครุศาสตร์
1

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000