คณะครุศาสตร์

1 หน้าแรก

1
คณะครุศาสตร์
1 ครุศาสตร์
1 สารสนเทศวิชาการ


งานประกันคุณภาพสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของสกอ.
ค่าเป้าหมาย ประกันคณะครุศาสตร์
ตารางบริหารจัดการ สกอ คณะครุศาสตร์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์
องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
ดูรายละเอียดทั้งหมด
องค์ประกอบที่ 2 : การเรียนการสอนr
ดูรายละเอียดทั้งหมด
องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ดูรายละเอียดทั้งหมด
องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย
ดูรายละเอียดทั้งหมด
องค์ประกอบที่ 5 : การบริการวิชาการแก่สังคม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
องคืประกอบที่ 6 : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ
ดูรายละเอียดทั้งหมด
องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ
ดูรายละเอียดทั้งหมด
องค์ประกอบที่ 9 : การประกันคุณภาพและการพัฒนาองค์กร
ดูรายละเอียดทั้งหมด
องค์ประกอบที่ 10 : ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
ดูรายละเอียดทั้งหมด
องค์ประกอบที่ 11 : นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ดูรายละเอียดทั้งหมด
สรุปผลการประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ดูรายละเอียดทั้งหมด
สรุปผลการประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ดูรายละเอียดทั้งหมด

กำลังดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม
คณะครุศาสตร์
1

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000