คณะครุศาสตร์

1 หน้าแรก

1
คณะครุศาสตร์
1 ครุศาสตร์
1 สารสนเทศวิชาการ


อ.ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์
วิชามนุษย์กับการพัฒนาตน อ.เสาวนีย์ เจียมจักร
วิชามนุษยสัมพันธ์ อ.เสาวนีย์ เจียมจักร
วิชาการผลิตสื่อสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ อ.กรองทอง จุลิรัชนีกร
วิชาเทคนิคการสอนสำหรับเด็กออทิสติก อ.กรองทอง จุลิรัชนีกร
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา อ.ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ อ.ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์

คณะครุศาสตร์
1

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000