คณะครุศาสตร์

1 หน้าแรก

1
คณะครุศาสตร์
1 ครุศาสตร์
1 สารสนเทศวิชาการ

 

 
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาวัฒนธรรมในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
แนวปฏิบัติที่ดี คณะครุศาสตร์
สรุปรายงานผลประเมิน โครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เรื่อง การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน

คณะครุศาสตร์
1

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000