คณะครุศาสตร์

1 หน้าแรก

1
คณะครุศาสตร์
1 ครุศาสตร์
1 สารสนเทศวิชาการ


บัณฑิตศึกษา
  แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียน KSP บัณฑิต ระดับปริญญาโท download
แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรบัณฑิต download
  แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียน KSP บัณฑิต
แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หนังสือส่งข้อมูล KSP BUNDIT
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
     
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
    หนังสือส่งรายชื่อนักศึกษาที่จบการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับแก้ไข รหัส UPLOAD 029824) ดูรายละเอียด
หนังสือส่งรายชื่อนักศึกษาที่จบการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับแก้ไข รหัส UPLOAD 029813) ดูรายละเอียด
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
     
   

คณะครุศาสตร์
1

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000