คณะครุศาสตร์

1 หน้าแรก

1
คณะครุศาสตร์
1 ครุศาสตร์
1 สารสนเทศวิชาการ


ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ผลงานวิจัย
 
1
รศ.วรญา
ภูเสตวงษ์
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2
ดร.หฤทัย
อนุสสรราชกิจ
3
ดร.เสาวนีย์
เจียมจักร
4
ผศ.ดร.กรองทอง
จุลิรัชนีกร
5
อ.ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์ ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6
ผศ.ดร.ปวริศา จรดล ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7
ดร.เยาวเรศ ใจเย็น ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8
ผศ.ดร.พรสวัสดิ์ ศิรศาตนนท์ ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
9
รศ.อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์ ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
10
ผศ.ดร.สรีย์มาศ สุขกสิ ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11
อ.เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ ดาวน์โหลด
12
ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

 

คณะครุศาสตร์
1

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000