คณะครุศาสตร์

1 หน้าแรก

1
คณะครุศาสตร์
1 ครุศาสตร์
1 สารสนเทศวิชาการ


แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี 2554 - 2557

แผนยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์

 
แผนยุทธศาสตร์ ปี 2558
แผนยุทธศาสตร์ ปี 2557
แผนยุทธศาสตร์ ปี 2556
 
แผนยุทธศาสตร์ ปี 2555
 
แผนยุทธศาสตร์ ปี 2554
แผนคณะครุศาสตร์ ปี 2558
 
แผนปฏิบัติราชการ
 
แผนงบประมาณ
 
แผนพัฒนาบุคคลากร
 
แผนบริหารความเสี่ยง
 
แผนพัฒนาคุณภาพ
แผนคณะครุศาสตร์ ปี 2557
 
แผนปฏิบัติราชการ
 
แผนงบประมาณ
 
แผนพัฒนาบุคคลากร
 
แผนบริหารความเสี่ยง
 
แผนพัฒนาคุณภาพ
แผนคณะครุศาสตร์ ปี 2557
 
แผนปฏิบัติราชการ
 
แผนงบประมาณ
 
แผนพัฒนาบุคคลากร
 
แผนบริหารความเสี่ยง
 
แผนพัฒนาคุณภาพ
แผนคณะครุศาสตร์ ปี 2556
 
แผนปฏิบัติราชการ
 
แผนงบประมาณ
 
แผนพัฒนาบุคคลากร
 
แผนบริหารความเสี่ยง
 
แผนพัฒนาคุณภาพ

แผนคณะครุศาสตร์ ปี 2555

 
แผนปฏิบัติราชการ
 
แผนงบประมาณ
 
แผนพัฒนาบุคคลากร
 
แผนบริหารความเสี่ยง
 
แผนพัฒนาคุณภาพ
แผนคณะครุศาสตร์ ปี 2554
 
แผนปฏิบัติราชการ
 
แผนงบประมาณ
 
แผนพัฒนาบุคคลากร
 
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555
 
แผนงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
 
แผนงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557
 
แผนงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556
 
แผนงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555
ผลการใช้งบประมาณและแผนปฏิบัติงาน
 
ผลการใช้งบประมาณและแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558
 
ผลการใช้งบประมาณและแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557
 
ผลการใช้งบประมาณและแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2556
 
ผลการใช้งบประมาณและแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2555
รายงานผลการควบคุมภายใน
 
รายงานผลการควบคุมภายใน ปี 2558 รอบ 12 เดือน
 
รายงานผลการควบคุมภายใน ปี 2557 รอบ 12 เดือน
 
รายงานผลการควบคุมภายใน ปี 2556 รอบ 12 เดือน
 
รายงานผลการควบคุมภายใน ปี 2555 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการใช้งบประมาณ
 
รายงานผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558
 
รายงานผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557
 
รายงานผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556
 
รายงานผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปี 2558 รอบ 12 เดือน
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปี 2557 รอบ 12 เดือน
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปี 2556 รอบ 12 เดือน
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปี 2555 รอบ 12 เดือน

 

คณะครุศาสตร์
1

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000