คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมต่อไป

คณะครุศาสตร์

1 หน้าแรก

1
คณะครุศาสตร์
1 ครุศาสตร์
1 สารสนเทศวิชาการ


คณะ หน่วยงานภายใน
 
หน่วยงานอื่นๆ
  สภามหาวิทยาลัย
สภาคณาจารย์
ศูนย์ปฏิบัติวิชาการท่องเที่ยวริมกรีน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
TOEFL Test Center
คลินิกเทคโนโลยี
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการ ChildWatch
โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริฯ
International Conference on Society and University (ICSU) 2010
International Conference on Society and University (ICSU) 2009
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านดงจิก จ.จันทบุรี

คณะครุศาสตร์
1

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000