คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะครุศาสตร์เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพสูงของภูมิภาคตะวันออก

การส่งมอบงานและรับมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการส่งมอบงานและรับมอบงานให้กับอาจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร โดยมีคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี
Manage RBRU
Manage RBRU
Manage RBRU
Manage RBRU

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000


contact 039-319111 ต่อ 10290 และ 10200
education@rbru.ac.th
www.edu.rbru.ac.th