คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะครุศาสตร์เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพสูงของภูมิภาคตะวันออก

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือในกระบวนการผลิตและพัฒนานักศึกษาระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสถานศึกษาเครือข่าย

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือในกระบวนการผลิตและพัฒนานักศึกษาระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสถานศึกษาเครือข่าย โดยรองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Manage RBRU
Manage RBRU
Manage RBRU
Manage RBRU
Manage RBRU
Manage RBRU

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000


contact 039-319111 ต่อ 10290 และ 10200
education@rbru.ac.th
www.edu.rbru.ac.th