คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะครุศาสตร์เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพสูงของภูมิภาคตะวันออก

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ขั้นเต็มรูป) ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์จัดโครงการสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ขั้นเต็มรูป) ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ ตึก 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Manage RBRU
Manage RBRU
Manage RBRU
Manage RBRU
Manage RBRU
Manage RBRU

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000


contact 039-319111 ต่อ 10290 และ 10200
education@rbru.ac.th
www.edu.rbru.ac.th