คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะครุศาสตร์เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพสูงของภูมิภาคตะวันออก

โครงการตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นเจ้าภาพการจัดโครงการตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563 09.00 น. – (11 ก.ย. 63) ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยงานนี้เป็นความร่วมมือจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งผู้แทนเครือข่าย 9 สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา , มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี , วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว , วิทยาลัยชุมชนตราด , วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา , สถาบันวิทยสิริเมธี กิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอภาพรวมการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณ 2563 , การนำเสนอโครงการของสถาบันลูกข่ายจากผู้แทนของแต่ละสถาบัน และการนำเสนอการดำเนินการโครงการยกระดับนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Steam Education ต่อด้วยการลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินการ ณ โรงเรียนวัดเนินยาง (ประยูรราษฏร์วิทยาคาร) ในส่วนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ดำเนินการในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพโรงเรียน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงตามนโยบายของรัฐบาล คือ การลดภาควิชาการลง แต่ไม่กระทบกับเนื้อหาหลักที่เด็กควรรู้ ซึ่งเป็นการสอดรับกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทเกี่ยวเนื่องและเป็นพี่เลี้ยงสำหรับสถานศึกษาในท้องถิ่น โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้จริงและอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
Manage RBRU
Manage RBRU
Manage RBRU
Manage RBRU
Manage RBRU
Manage RBRU

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000


contact 039-319111 ต่อ 10290 และ 10200
education@rbru.ac.th
www.edu.rbru.ac.th