คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะครุศาสตร์เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพสูงของภูมิภาคตะวันออก

ประกาศคณะครุศาสตร์ มรรพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะครุศาสตร์ มรรพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์มของคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 เมษายน 2563 ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000


contact 039-319111 ต่อ 10290 และ 10200
education@rbru.ac.th
www.edu.rbru.ac.th