คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะครุศาสตร์เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพสูงของภูมิภาคตะวันออก

หลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต
Bachelor of Education


สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

มุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพครู

สาขาวิชาสังคมศึกษา

มุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพครู

สาขาวิชาพลศึกษา

มุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพครู

สาขาวิชาภาษาไทย

มุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพครู

สาขาวิชาอังกฤษ

มุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพครู

สาขาวิชาเคมี

มุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพครู

สาขาวิชาชีววิทยา

มุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้าน...

สาขาวิชาฟิสิกส์

มุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้าน...

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

มุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้าน...

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้าน...

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

มุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้าน...

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

มุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้าน...


เพจ แนะนำสาขา

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000


contact 039-319111 ต่อ 10290 และ 10200
education@rbru.ac.th
www.edu.rbru.ac.th