คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะครุศาสตร์เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพสูงของภูมิภาคตะวันออก

คณะครุศาสตร์เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพสูงของภูมิภาคตะวันออก

VDO Education Channal โบชัวส์คณะ


พันธกิจ คณะครุศาสตร์...


คณะครุศาสตร์ได้ยืนหยัดในการจัดการศึกษาเพื่อรับใช้สังคมมาเป็นเวลากว่า 40 ปี โดยบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม จึงกำหนดพันธกิจดังนี้


ผลิตบัณฑิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยทางการศึกษา บริการวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล


วิสัยทัศน์
- คณะครุศาสตร์เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพสูงของภูมิภาคตะวันออก

ปรัชญา
- ครูพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ ครุศาสตร์พัฒนาครู

วัตถุประสงค์
- เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
- เพื่อพัฒนาศาสตร์ทางการศึกษา ด้วยวิธีการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย
- เพื่อศึกษาพัฒนาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษาให้แก่ท้องถิ่นเพื่อศึกษาพัฒนาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษาให้แก่ท้องถิ่น
- เพื่อสนับสนุนให้มีการศึกษา พัฒนา อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
- เพื่อการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ภาระกิจคณะครุสาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีภารกิจหลักดังต่อไปนี้
  - การผลิตบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ผลิตบัณฑิตสาขาด้านการศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับ ปริญญาโทในปัจจุบัน
  - การพัฒนาอาจารย์คณะครุศาสตร์ให้การสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในคณะในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ โดยการให้มีการอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงาน
  - การบริการวิชาการแก่สังคมคณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและกับหน่วยงานต่างๆทั่วไปอยู่เสมอเช่นการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการให้ความรู้กับอาจารย์ พี่เลี้ยงโรงเรียนที่ นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ(ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู)การเป็นวิทยากร บรรยายความรู้ทางวิชาการและการจัดทำวารสารทางวิชาการ และการจัดทำวารสารทางวิชาการ เป็นต้น


  คุณลักษณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์

   - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยืดมั่นระบอบประชาธิปไตย
   - มีคุณธรรม และจริยธรรมเหมาะสมกับความเป็นครู
   - มีวินัย มีความรับผิดชอบ เคารพต่อกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
   - มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
   - มีความคิดกว้าง มองไกล ใฝ่รู้ สู้งาน
   - มีวิจารณญาณในการดำเนินชีวิตตาม ประเพณีและวัฒนธรรม ที่ดีงามของไทย
   - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีจิตสาธารณะ
   - มีอารมณ์มั่นคง อดทนอดกลั้น มีสุขภาพจิตที่ดี
   - แต่งกายสะอาด เรียบร้อย ถูกระเบียบ และเหมาะสมกับกาลเทศะ

โครงสร้างการบริหาร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี


คณบดีคณะครุศาสตร์


อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร

 • ศษ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร


 • บุคลากร คณะครุศาสตร์


  ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ใจเย็น

 • วท.บ (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ป.บัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Research Contract

  64x64

  ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  อาจารย์ ดร.หฤทัย อนุสสรราชกิจ

 • ค.บ.เกียรตินิยม 2 (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Research Contract

  ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
  อาจารย์ บดินทร์ ปั้นบำรุงกิจ

 • วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ค.ม. (สุขศึกษาและพลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Research Contract

  ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
  อาจารย์ ดร.หฤทัย อนุสสรราชกิจ

  Research Contract

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราลี ถนอมชาติ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • research Contract

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 • ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • research Contract

  อาจารย์ญาณิศา บุญพิมพ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏพระนคร
 • กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • research Contract

  อาจารย์นภัส ศรีเจริญประมง
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1 ) (การศึกษาปฐมวัย ) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • research Contract

  ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาสังคมศึกษา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมพล สุวรรณกูฏ

 • สศ.บ. (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พบ.ม. ( พัฒนา สังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ค.ด. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Research Contract

  อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • ศศ.บ. เกียรตินิยม (ศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ป.บัณฑิต (การสอน) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ค.ม. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • research Contract

  อาจารย์ ดร.ธันวดี ดอนวิเศษ
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
 • ป.บัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศศ.ม. ( พัฒนาสังคม ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • research Contract


  อาจารย์ณิชาภา เจริญรูป
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • research Contract

  อาจารย์ศิริศักดิ์ ทิพย์ทวีชาญ
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • อษ.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศศ.ม. (ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • research Contract

  ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาการศึกษาพิเศษ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง จุลิรัชนีกร

 • ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏสงขลา
 • กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ศษ.ด. (การบริหารการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • Research Contract

  อาจารย์จีรนันท์ พูลสวัสดิ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • research Contract

  อาจารย์ธืิดารัตน์ พานพ่วง
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • research Contract

  ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ
  อาจารย์จักรวรรดิ กิ่งส้มกลาง

 • กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Research Contract

  อาจารย์บดินทร์ ปั้นบำรุงกิจ
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ค.ม. (สุขศึกษาและพลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • research Contract

  อาจารย์ชาญชลักษณ์ เยี่ยมมิตร
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • research Contract

  อาจารย์ณัฐพงศ์ จรทะผา
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • research Contract

  อาจารย์ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • research Contract

  อาจารย์ติยาพร ธรรมสนิท
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • research Contract

  อาจารย์ชิดชนก ศรีราช
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • research Contract

  อาจารย์สุพัตรา รักษาสนธิ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาบูรพา
 • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • research Contract

  ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุลลดา จุลเสวก

 • กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Research Contract

  อาจารย์ ดร.สุนิตย์ตา เย็นทั่ว
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • research Contract

  อาจารย์ ดร.ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • research Contract

  อาจารย์ ดร.ภูวดล บัวบางพลู
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
 • คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • research Contract

  อาจารย์ ดร.เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) วิทยาลัยครูจันทรเกษม
 • นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • research Contract

  ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา
  อาจารย์อติราช เกิดทอง

 • ค.บ. (คณิตศาสตร์) สถาบัน ราชภัฏสวนสุนันทา
 • กศ.ม . (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Research Contract

  อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • ศษ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • research Contract

  อาจารย์ ดร.ฬิฏา สมบูรณ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • ค.บ. (คณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
 • ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • ปร.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • ประวัติและผลงาน

  อาจารย์ ดร.เจนวิทย์ วารีบ่อ
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กศ.ม . (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปร.ด . ( วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • research Contract


  ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและแนะแนว
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์

 • กศ.บ. (การวัดและประเมินผลทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • วท.ม. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • Research Contract

  อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ เจียมจักร
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ปทุมธานี
 • ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ปร.ด. (วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • research Contract

  อาจารย์นิศากร หวลจิตร์
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • research Contract

  อาจารย์วรันธร อรรคปทุม
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • research Contract

  ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ใจเย็น

 • วท.บ (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ป.บัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ก ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Research Contract

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวริศา จรดล
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
 • กศ.ม. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • research Contract

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • ป.กศ.สูง (นาฏศิลป์) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
 • ค.บ. (นาฏศิลป์) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
 • กศ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • research Contract

  อาจารย์ธีรพงษ์ จันเปรียง
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
 • ศศ.ม. (การจัดการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • research Contract

  อาจารย์ ดร.ณัฐฐินุช จุยคำวงศ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • research Contract

  ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร
  ค.ม.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรังกูร วรบำรุงกุล

 • ศษ.บ. (การแนะแนว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ครู) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • กศ.ม. (มัธยมศึกษา-การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปร.ด. (พัฒนศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • Research Contract


  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิก คุณเมธีกุล
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • วท.ม. (การวางแผน สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ค.ด. (การบริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • research Contract

  อาจารย์ ดร.มนตรี วิชัยวงษ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • ป.ตรี (พุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ป.โท (พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ป.เอก (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • research Contract

  อาจารย์ ดร.วัยวุฒิ บุญลอย
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2536
 • น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547
 • ร.ม. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551
 • กศ.ด. (การบริหารและการจัดการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560
 • research Contract

  อาจารย์ ดร.เริงวิชญ์ นิลโคตร
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ณราชวิทยาลัย 2541
 • ศศ.ม. (พัฒนาชนบทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2547
 • ปร.ด. (พัฒนศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558
 • research Contract

  ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
  อาจารย์กรฎา สุขุม

 • ศศ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • Research Contract

  อาจารย์สริตา ปัจจุสานนท์
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • ศศ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • research Contract

  อาจารย์ฐิติกาญจน์ ใจไมตรี
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • กศ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • research Contract

  อาจารย์พัชรินทร์ เสือสาวะถี
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยพายัพ
 • ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • research Contract

  อาจารย์สมปอง มูลมณี
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ศศ.ม. (ภาษาไทย : วรรณคดี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • research Contract

  อาจารย์วัชราภรณ์ เกตุช้าง
  ตำแหน่ง : อาจารย์

 • ศศ.บ. (ภาษาและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • research Contract


  นางสาว อัจฉรา บุญโกย

 • ค.ม. (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • ค.บ. (สังคมศึกษา)มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • Contract

  นางสาวรัชชนก แพทย์นิมิตร
  ตำแหน่ง : นักวิชาการงานบัณฑิต

 • ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • Contract

  นางปนัดดา ทบบัณฑิต
  ตำแหน่ง : นักวิชาการประจำศูนย์ศึกษาพัฒนาครู

 • ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • รป.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • Contract

  นายวีรชัย ผลเจริญ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการนโยบายและแผน

 • วท.บ. (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • Contract

  นายอภินันท์ ขันแข็ง
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ เอกคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • Contract

  นางสาวนัฐนันท์ บุญศิริรุงพัฒน์
  ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส 3

  Contract

  รายนามคณบดีคณะครุศาสตร์

  คณะครุศาสตร์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000


  contact 039-319111 ต่อ 10290 และ 10200
  education@rbru.ac.th
  www.edu.rbru.ac.th