คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะครุศาสตร์เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพสูงของภูมิภาคตะวันออก

หลักสูตร ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Masters Degree of Education


สาขาการบริหารการศึกษา

มุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้าน...

หลักสูตรและการสอน

มุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้าน...


เพจ แนะนำสาขา

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000


contact 039-319111 ต่อ 10290 และ 10200
education@rbru.ac.th
www.edu.rbru.ac.th