คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะครุศาสตร์เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพสูงของภูมิภาคตะวันออก

คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์


เอกสาร : คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๖๐

การจัดการความรู้ (KM) คณะครุศาสตร์


อ้างอิง : เอกสารคำอธิบายรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)


คำสั่งแต่งตั้งและรายงานการประชุม

แผนคณะครุศาสตร์


กราฟแสดงผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะครุศาสตร์

แผนภูมิแสดงคุณวุฒิของอาจารย์

แผนภูมิแสดงตำแหน่งทางวิชาการ
กราฟ : แสดงอัตราจำนวน นศ. แต่ละสาขา


รายละเอียด

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000


contact 039-319111 ต่อ 10290 และ 10200
education@rbru.ac.th
www.edu.rbru.ac.th