News/Activities

ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบความรู้พื้นฐานทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะครุศาสตร์ มรรพ. เรื่อง การกำหนดมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 : ให้บุคลากรคณะครุศาสตร์บางส่วน ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตน (Work From Home) เพื่อลดการระบาดและชะลอการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อ่านเพิ่มเติม
ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภทสอบคัดเลือก รอบที่ 1
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะครุศาสตร์ มรรพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2563
อ่านเพิ่มเติม

Activity

โครงการตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563
อ่านเพิ่มเติม
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ขั้นเต็มรูป) ปีการศึกษา 2562
อ่านเพิ่มเติม
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือในกระบวนการผลิตและพัฒนานักศึกษาระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสถานศึกษาเครือข่าย
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญวันครูและในโอกาสทำบุญขึ้นอาคารใหม่ อาคารศูนย์เรียนรวม ตึก 39
อ่านเพิ่มเติม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดประชุมปฏิบัติการ "สร้างสมรรถนะครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ" สำหรับคณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี
อ่านเพิ่มเติม
การส่งมอบงานและรับมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม
ร่วมต้อนรับรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558
อ่านเพิ่มเติม
ภาพการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์
อ่านเพิ่มเติม
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 19 เมษายน 2556
อ่านเพิ่มเติม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู
อ่านเพิ่มเติม
คณะครุศาสตร์ทำบุญคณะ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2555
อ่านเพิ่มเติม

Procurement


 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2563 จำนวน 12 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง อาคารศูนย์เรียนรวม ตึก 39 จำนวน 8 ตัว (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งประตูม้วนเหล็ก บริเวณชั้น 1 หน้าห้องสภาคณาจารย์ และหน้าห้องภาควิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 ชุด (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (กิจกรรมภาษาอังกฤษและความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการคำนวณ) จำนวน 14 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม

  วารสารคณะครุศาสตร์

  Minor sample post image
  ฉบับ ปัจจุบัน 03/2018

  ฉบับประจำ เดือนมีนาคม

  รายละเอียดโดยย่อ..................................

  Minor sample post image

  01/2018 ฉบับ เดือนมกราคม
  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.


  Minor sample post image

  02/2018 ฉบับ เดือนกุมภาพันธ์

  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

  " คณะครุศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการและพัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ "

  หลายความภาคภูมิใจ จากผลผลิต ที่ถูกหล่อหลอมกล่อมเกลา จากหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และคณาจารย์ที่พร้อมมอบวิชาความรู้แก่ว่าที่บัณฑิตทุกๆคน "

  ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระบบฐานข้อมูลบัณฑิตและศิษย์เก่า

  Faculty of Education

  Rambhai Barni Rajabhat University 41 M.5 Tambol.Tachang , Aumpher.Muang , Chanthaburi Province 22000


  contact 039-319111 ต่อ 10290 และ 10200
  education@rbru.ac.th
  www.edu.rbru.ac.th