ข่าวสาร/ภาพกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 (คณะครุศาสตร์)
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ..ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) ทุกสาขาวิชา
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2564
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบความรู้พื้นฐานทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะครุศาสตร์ มรรพ. เรื่อง การกำหนดมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 : ให้บุคลากรคณะครุศาสตร์บางส่วน ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตน (Work From Home) เพื่อลดการระบาดและชะลอการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อ่านเพิ่มเติม
ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภทสอบคัดเลือก รอบที่ 1
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะครุศาสตร์ มรรพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2563
อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

โครงการตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563
อ่านเพิ่มเติม
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ขั้นเต็มรูป) ปีการศึกษา 2562
อ่านเพิ่มเติม
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือในกระบวนการผลิตและพัฒนานักศึกษาระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสถานศึกษาเครือข่าย
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญวันครูและในโอกาสทำบุญขึ้นอาคารใหม่ อาคารศูนย์เรียนรวม ตึก 39
อ่านเพิ่มเติม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดประชุมปฏิบัติการ "สร้างสมรรถนะครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ" สำหรับคณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี
อ่านเพิ่มเติม
การส่งมอบงานและรับมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม
ร่วมต้อนรับรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558
อ่านเพิ่มเติม
ภาพการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์
อ่านเพิ่มเติม
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 19 เมษายน 2556
อ่านเพิ่มเติม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู
อ่านเพิ่มเติม
คณะครุศาสตร์ทำบุญคณะ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2555
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา (โครงการส่งเสริมกีฬาและแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ) จำนวน 10 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการหนุนเสริมครูสู่ผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) ด้วยการบูรณาการเรียนการสอนตามแนวคิด STEAM Education จำนวน 15 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารคู่มือครูและนักเรียนการใช้สื่อและนวัตกรรมต้นแบบ โครงการหนุนเสริมครูสู่ผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) ด้วยการบูรณาการเรียนการสอนตามแนวคิด STEAM Education จำนวน 3 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2564 เรื่อง การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 1 (หลักสูตร Swimming Instructor Course Level 1) จำนวน 6 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสีรายวิชาพัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย จำนวน 63 หน้า พร้อมเข้าเล่มสันต่อเนื่อง จำนวน 50เล่ม (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการการออกกำลังกายของผู้สูงอายุและอาสาสมัครในชุมชน (พื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา (แถบยางยืดเหยียดกล้ามเนื้อ) โครงการการออกกำลังกายของผู้สูงอายุและอาสาสมัครในชุมชน (พื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 60 เส้น (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตอนที่ 1 (กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์) พร้อมเข้าเล่มและเอกสารภาพถ่ายสี จำนวน 2 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าขาวม้า โครงการการออกกำลังกายของผู้สูงอายุและอาสาสมัครในชุมชน (พื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 180 ผืน (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์) จำนวน 17 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
  New...Coming soon.
  Facucaty of Education

  Rambhai Barni Rajabhat University 41 M.5 Tambol.Tachang , Aumpher.Muang , Chanthaburi Province 22000 Tel Number : 039-319111 call 0,10164-6 , Fax : 039-471069

  New...Coming soon.
  Facucaty of Education

  Rambhai Barni Rajabhat University 41 M.5 Tambol.Tachang , Aumpher.Muang , Chanthaburi Province 22000 Tel Number : 039-319111 call 0,10164-6 , Fax : 039-471069

  New...Coming soon.
  Facucaty of Education

  Rambhai Barni Rajabhat University 41 M.5 Tambol.Tachang , Aumpher.Muang , Chanthaburi Province 22000 Tel Number : 039-319111 call 0,10164-6 , Fax : 039-471069

  New...Coming soon.
  Facucaty of Education

  Rambhai Barni Rajabhat University 41 M.5 Tambol.Tachang , Aumpher.Muang , Chanthaburi Province 22000 Tel Number : 039-319111 call 0,10164-6 , Fax : 039-471069

  New...Coming soon.
  Facucaty of Education

  Rambhai Barni Rajabhat University 41 M.5 Tambol.Tachang , Aumpher.Muang , Chanthaburi Province 22000 Tel Number : 039-319111 call 0,10164-6 , Fax : 039-471069

  New...Coming soon.
  Facucaty of Education

  Rambhai Barni Rajabhat University 41 M.5 Tambol.Tachang , Aumpher.Muang , Chanthaburi Province 22000 Tel Number : 039-319111 call 0,10164-6 , Fax : 039-471069

  วารสารคณะครุศาสตร์

  Minor sample post image
  ฉบับ ปัจจุบัน 03/2018

  ฉบับประจำ เดือนมีนาคม

  รายละเอียดโดยย่อ..................................

  Minor sample post image

  01/2018 ฉบับ เดือนมกราคม
  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.


  Minor sample post image

  02/2018 ฉบับ เดือนกุมภาพันธ์

  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

  " คณะครุศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการและพัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ "

  หลายความภาคภูมิใจ จากผลผลิต ที่ถูกหล่อหลอมกล่อมเกลา จากหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และคณาจารย์ที่พร้อมมอบวิชาความรู้แก่ว่าที่บัณฑิตทุกๆคน "

  ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระบบฐานข้อมูลบัณฑิตและศิษย์เก่า
  สายตรงคณบดี คณะครุศาสตร์

  อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร

  - ครูพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ ครุศาสตร์พัฒนาครู


  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ Education Channel โบชัวส์คณะ

  คณะครุศาสตร์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000


  contact 039-319111 ต่อ 10290 และ 10200
  education@rbru.ac.th
  www.edu.rbru.ac.th