คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะครุศาสตร์เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพสูงของภูมิภาคตะวันออก

ร่วมต้อนรับรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00น. คณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ทุกท่าน ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ และส่งมอบงาน ณ หอประชุมสวัสดิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Manage RBRU
Manage RBRU
Manage RBRU
Manage RBRU
Manage RBRU
Manage RBRU

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000


contact 039-319111 ต่อ 10290 และ 10200
education@rbru.ac.th
www.edu.rbru.ac.th