คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะครุศาสตร์เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพสูงของภูมิภาคตะวันออก

ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภทสอบคัดเลือก รอบที่ 1

ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภทสอบคัดเลือก รอบที่ 1 จะต้องดำเนินตามขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบรหัสนักศึกษา คลิกเมนู สอบถาม รหัสนักศึกษา
2. เข้าสู่ระบบ (การรายงานตัวจะมีกำหนดเปิดในวันที่ 23 - 31 มี.ค. 2563)
3. กรอกข้อมูลส่วนตัว
4. พิมพ์เอกสารการรายงานตัวจากระบบ
5. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่ารายงานตัวนักศึกษา และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร ตามที่กำหนด
6. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ขอให้ส่งเป็น EMS เพื่อป้องกันการสูญหาย)


*เอกสารที่ต้องนำส่งไปรษณีย์*

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดในใบรายงานตัวที่พิมพ์ออกจากระบบ)
4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 3 ฉบับ
5. ใบรายงานตัวออนไลน์ จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานการชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ
7. ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ


หมายเหตุ การส่งเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวให้ส่งมาทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563

- ช่องทางติดต่อสอบถาม : กองบริการการศึกษา (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โทร. 039-319111 ต่อ 10182-10183

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000


contact 039-319111 ต่อ 10290 และ 10200
education@rbru.ac.th
www.edu.rbru.ac.th