คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะครุศาสตร์เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพสูงของภูมิภาคตะวันออก

ประกาศคณะครุศาสตร์ มรรพ. เรื่อง การกำหนดมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 : ให้บุคลากรคณะครุศาสตร์บางส่วน ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตน (Work From Home) เพื่อลดการระบาดและชะลอการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศคณะครุศาสตร์ มรรพ. เรื่อง การกำหนดมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 : ให้บุคลากรคณะครุศาสตร์บางส่วน ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตน (Work From Home) เพื่อลดการระบาดและชะลอการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เอกสารไฟล์แนบ

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000


contact 039-319111 ต่อ 10290 และ 10200
education@rbru.ac.th
www.edu.rbru.ac.th