คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะครุศาสตร์เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพสูงของภูมิภาคตะวันออก

อาจารย์/นักวิจัย ที่ได้รับทุนวิจัยจากภายนอกสถาบัน และภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

# ปี ชื่อเรื่อง ประเภท ชื่อผู้แต่ง
1 2559 รูปแบบการเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 บริเวณพื้นที่ชายแดน จังหวัดจันทบุรี งานวิจัย ดร.ฬิฏา สมนา, นายเจนจบ สุขแสงประสิทธิ์, นายพิทวัส ฤทธิ์มหา(นักศึกษา), นายศรีวัลลภ สมสละ(นักศึกษา), นางสาวอินทุอร พรมเม่น(นักศึกษา)
2 2559 การพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด งานวิจัย อาจารย์ ดร. หฤทัย อนุสสรราชกิจ, อาจารย์วราลี ถนอมชาติ
3 2559 การพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด งานวิจัย อาจารย์ ดร. หฤทัย อนุสสรราชกิจ, อาจารย์วราลี ถนอมชาติ
4 2559 ศักยภาพการจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตราด งานวิจัย อาจารย์ ดร. ธีรังกูร วรบำรุงกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมพล สุวรรณกูฏ
5 2559 องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในโรงเรียนที่เป็นสาเหตุต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนขนาดเล็ก งานวิจัย อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ เจียมจักร, อาจารย์ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์
6 2559 การบริหารจัดการแรงงานของบุคคลพิการในสถานประกอบการจังหวัดจันทบุรี งานวิจัย ผศ.ดร.กรองทอง จุลิรัชนีกร, อาจารย์กาญจนา สมพื้น
7 2559 รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวิจัย ผศ. ดร. สุรีย์มาศ สุขกสิ, รองศาสตราจารย์อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์
8 2559 เจตคติของประชาชนต่อการเห็นคุณค่า และความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด งานวิจัย อาจารย์ อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์, อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ เจียมจักร
9 2559 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน อุทยานแห่งชาติ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี งานวิจัย อาจารย์ ดร.ภูวดล บัวบางพลู, อาจารย์อติราช เกิดทอง, อาจารย์ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์
10 2559 แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี งานวิจัย อาจารย์ พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, อาจารย์ ธันวดี ดอนวิเศษ
11 2559 รูปแบบและแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดระยอง งานวิจัย อาจารย์ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์, อาจารย์ ดร.ภูวดล บัวบางพลู
12 2559 การจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักศึกษา งานวิจัย อาจารย์ ธันวดี ดอนวิเศษ, นางสาวพัชรินทร์ รุจิรานุกูล
13 2559 รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในวิถีเกษตร ของนักเรียนกัมพูชาที่เข้ามาศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จังหวัดจันทบุรี งานวิจัย อาจารย์จีรนันท์ พูลสวัสดิ์, อาจารย์ฬิฏา สมนา, อาจารย์อติราช เกิดทอง, อาจารย์ธิดารัตน์ พานพ่วง, อาจารย์ณัฐฐินัช จุยคำวงศ์
14 2559 ผลกระทบของการจัดการศึกษาจากการเปิด-ปิดภาคการศึกษาให้สอดคล้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี งานวิจัย อาจารย์วรันธร อรรคปทุม, อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ เจียมจักร, อาจารย์ อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์
15 2559 แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี งานวิจัย อาจารย์จุลลดา จุลเสวก, อาจารย์วรันธร อรรคปทุม
16 2559 รูปแบบการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของกัมพูชาที่เข้ามาศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จังหวัดจันทบุรี งานวิจัย ดร.ฬิฏา สมนา

งานวิจัย คณะครุศาสตร์ ปี 2558


# ปี ชื่อเรื่อง ประเภท ชื่อผู้แต่ง
1 2558 รูปแบบการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวิจัย อาจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ
2 2558 การพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก งานวิจัย อาจารย์ณัฏฐ์นรี ศรีสมบูรณ์, อาจารย์ณัชชา ฮาเกมันน์
3 2558 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น เขตภาคตะวันออก งานวิจัย อาจารย์ญาณิศา บุญพิมพ์, อาจารย์นภัส ศรีเจริญประมง, อาจารย์วราลี ถนอมชาติ
4 2558 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประสบการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการสอนของผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขตตะวันออก งานวิจัย อาจารย์ ดร.หฤทัย อนุสสรราชกิจ,อาจารย์วราลี ถนอมชาติ
5 2558 กระบวนหนุนนำต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของครูปฐมวัยในภาคตะวันออก งานวิจัย อาจารย์ ดร.หฤทัย อนุสสรราชกิจ,อาจารย์วราลี ถนอมชาติ
6 2558 รูปแบบการประยุกต์ใช้จิตวิทยาการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระวิชาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน งานวิจัย อาจารย์นิศากร หวลจิตร์, อาจารย์ธฤษวรรณ บัวศรีคำ, อาจารย์อนันตชัย แปดเจริญ
7 2558 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งานวิจัย อาจารย์กรองทอง จุลิรัชนีกร
8 2558 รูปแบบการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด งานวิจัย รศ.วรญา ภูเสตวงษ์, ผศ. ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ, นางสาวอรุณี ทองนพคุณ
9 2558 อิทธิพลของการเว้นระยะที่มีต่อการระลึกเสรีคำรูปธรรมและคำนามธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี งานวิจัย รศ.อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์, รศ.วรญา ภูเสตวงษ์, อาจารย์อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์, นางสาวปนัดดา ศิริพัฒนกุล
10 2558 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มควบคู่กับการใช้ใบงาน วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา งานวิจัย อาจารย์ ดร.ภูวดล บัวบางพลู, อาจารย์อติราช เกิดทอง, นางสาวอรอนงค์ ผ่องมณี
11 2558 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบกาณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สู่ความเป็นครูมืออาชีพ งานวิจัย อาจารย์พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, อาจารย์ธันวดี ดอนวิเศษ, นายกฤษณะ วงศ์อิน๊ะ
12 2558 ผลการฝึกตารางเก้าช่องและเอส เอ คิว ที่มีต่อเวลาต่อเวลาปฏิกิริยา งานวิจัย อาจารย์ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์, อาจารย์ ดร.ปภินวิชตฎ์ โพธิ์กาศ, นายพงศธร ชาวตะโปน
13 2558 ผลของการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลตามทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ งานวิจัย อาจารย์อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์, อาจารย์วรันธร อรรคปทุม, นางสาวเนตรชนก บุญเพ็ง
14 2558 แนวทางการพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 งานวิจัย อาจารย์จุลลดา จุลเสวก, อาจารย์ประพรรธน์ พละชีวะ, นายกิติพันธ์ บัวเขียว
15 2558 ผลการฝึกตารางเก้าช่องและเอส เอ คิว ที่มีต่อเวลาต่อเวลาปฏิกิริยา งานวิจัย อาจารย์ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์, อาจารย์ ดร.ปภินวิชตฎ์ โพธิ์กาศ, นายพงศธร ชาวตะโปน
16 2558 ผลของการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลตามทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ งานวิจัย อาจารย์อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์, อาจารย์วรันธร อรรคปทุม, นางสาวเนตรชนก บุญเพ็ง
17 2558 แนวทางการพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 งานวิจัย อาจารย์จุลลดา จุลเสวก, อาจารย์ประพรรธน์ พละชีวะ, นายกิติพันธ์ บัวเขียว
18 2558 แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษาในการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน งานวิจัย อาจารย์ธันวดี ดอนวิเศษ, อาจารย์พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, นางสาววิลาสิณี พูลประเสริฐ
19 2558 ผลกระทบของการใช้อินเตอร์เน็ตต่อการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี งานวิจัย อาจารย์กำชัย ทบบัณฑิต , อาจารย์ ดร.ภูวดล บัวบางพลู, อาจารย์อติราช เกิดทอง, นายจีราวุฒิ ยุติธรรม

งานวิจัย คณะครุศาสตร์ ปี 2557


# ปี ชื่อเรื่อง ประเภท ชื่อผู้แต่ง
1 2557 การพัฒนาทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี งานวิจัย อาจารย์กรองทอง จุลิรัชนีกร
2 2557 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวิจัย อาจารย์สุรีย์มาศ สุขกสิ
3 2557 รูปแบบการใช้จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน งานวิจัย อาจารย์นิศากร หวลจิตร์, อาจารย์อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์, อาจารย์วรันธร อรรคปทุม
4 2557 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครูในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งานวิจัย อาจารย์ญาณิศา บุญพิมพ์, อาจารย์นภัส ศรีเจริญประมง
5 2557 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยศึกษา โดยใช้สาระท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี งานวิจัย อาจารย์คณิศร นพรัตเดชา, อาจารย์เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์
6 2557 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักศึกษาวิชาชีพครูในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน งานวิจัย อาจารย์วราลี ถนอมชาติ, อาจารย์ ดร.หฤทัย อนุสสรราชกิจ
7 2557 รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา งานวิจัย ผศ. ดร.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย, อาจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ
8 2557 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี งานวิจัย รศ.วรญา ภูเสตวงษ์, รศ.อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์, อาจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ
9 2557 กระบวนการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัยเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งานวิจัย อาจารย์ ดร.หฤทัย อนุสสรราชกิจ, อาจารย์วราลี ถนอมชาติ
10 2557 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักศักษา วิชาชีพครูในการความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งานวิจัย อาจารย์นภัส ศรีเจริญประมง, อาจารย์ญาณิศา บุญพิมพ์
11 2557 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี งานวิจัย อาจารย์พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, อาจารย์ธันวดี ดอนวิเศษ
12 2557 คุณลักษณะของครูที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 งานวิจัย อาจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์, อาจารย์ ดร.นริศ สวัสดี
13 2557 การจัดการเรียนการสอน โดยการใช้กระบวนการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน วิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู งานวิจัย อาจารย์ ดร.ภูวดล บัวบางพลู, อาจารย์จุลลดา จุลเสวก
14 2557 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการนวด และการประคบสมุนไพรในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี งานวิจัย อาจารย์ธันวดี ดอนวิเศษ, อาจารย์พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
15 2557 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัย อาจารย์ ดร.นริศ สวัสดี, อาจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศิรศาสตนันท์

งานวิจัย คณะครุศาสตร์ ปี 2556


# ปี ชื่อเรื่อง ประเภท ชื่อผู้แต่ง
1 2556 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา งานวิจัย นางสุรีย์มาศ สุขกสิ, นายวีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย
2 2556 กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองสำหรับการพัฒนาครูปฐมวัย งานวิจัย นางสาวหฤทัย อนุสสรราชกิจ
3 2556 กระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านยางระหง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1 งานวิจัย อาจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์, อาจารย์ ดร.นริศ สวัสดี
4 2556 การศึกษาการดำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดจันทบุรี งานวิจัย อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร, อาจารย์ธันวดี ดอนวิเศษ
5 2556 กระบวนการสืบทอดและแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาการเล่นทายโจ๊ก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี งานวิจัย อาจารย์พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, อาจารย์เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์
6 2556 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรรายวิชาของหลักสูตรสถานศึกษา งานวิจัย อาจารย์ ดร.นริศ สวัสดี, อาจารย์ ดร.พรสวสัดิ์ ศิรศาตนันท์
7 2556 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย งานวิจัย อาจารย์วราลี ถนอมชาติ, อาจารย์ญาณิศา บุญพิมพ์, อาจาย์นภัส ศรีเจริญประมง
8 2556 การจัดการเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดจันทบุรี งานวิจัย อาจารย์กรองทอง จุลิรัชนีกร, อาจารย์คณิศร สามสี
9 2556 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูอนุบาลในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาเขตตะวันออก งานวิจัย อาจารย์นภัส ศรีเจริญประมง, อาจารย์วราลี ถนอมชาติ, อาจารย์ญาณิศา บุญพิมพ์
10 2556 การศึกษาความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนพหุวัฒนธรรมด้านความเป็นพลเมืองดีในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา งานวิจัย อาจารย์ธันวดี ดอนวิเศษ, อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร
11 2556 การศึกษาปัญหาและความต้องการในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกายของประชาชน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2556 งานวิจัย อาจารย์ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์, อาจารย์ณัฐพงศ์ จรทะผา, อาจารย์ณิชาภา เจริญรูป
12 2556 การรับรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานและความเสมอภาคทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ศึกษาเฉพาะในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี งานวิจัย อาจารย์ศุภกร อิงค์วิกรม, อาจารย์ชินะกานต์ แสงอำนาจ
13 2556 การรับรู้สิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี งานวิจัย อาจารย์ปาจรีย์ สิงห์สุวรรณ, อาจารย์กุลปราณี ศรีใย, อาจารย์อดิศร กุลวิทิต
14 2556 ปัยหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการออกโฉนดชุมชน ศึกษาเฉพาะพื้นที่ตำบลชากไทย อำเภอคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี งานวิจัย อาจารย์กุลปราณี ศรีใย, อาจารย์อดิศร กุลวิทิต, อาจารย์ปาจรีย์ สิงห์สุวรรณ

กราฟแสดงผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะครุศาสตร์

แผนภูมิแสดงคุณวุฒิของอาจารย์

แผนภูมิแสดงตำแหน่งทางวิชาการ
กราฟ : แสดงอัตราจำนวน นศ. แต่ละสาขา


รายละเอียด

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000


contact 039-319111 ต่อ 10290 และ 10200
education@rbru.ac.th
www.edu.rbru.ac.th