ข่าวคณะครุศาสตร์

ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภทสอบคัดเลือก รอบที่ 1
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะครุศาสตร์ มรรพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2563
อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ขั้นเต็มรูป) ปีการศึกษา 2562
อ่านเพิ่มเติม
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือในกระบวนการผลิตและพัฒนานักศึกษาระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสถานศึกษาเครือข่าย
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญวันครูและในโอกาสทำบุญขึ้นอาคารใหม่ อาคารศูนย์เรียนรวม ตึก 39
อ่านเพิ่มเติม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดประชุมปฏิบัติการ "สร้างสมรรถนะครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ" สำหรับคณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี
อ่านเพิ่มเติม
การส่งมอบงานและรับมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม
ร่วมต้อนรับรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558
อ่านเพิ่มเติม
ภาพการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์
อ่านเพิ่มเติม
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 19 เมษายน 2556
อ่านเพิ่มเติม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู
อ่านเพิ่มเติม
คณะครุศาสตร์ทำบุญคณะ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2555
อ่านเพิ่มเติม
งานกีฬาสวนบ้านแก้วเกมส์
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอบรม/สัมนา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารคู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 พร้อมเข้าเล่มปกต่อเนื่อง จำนวน 500 เล่ม (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 1063303 และรายวิชา 1063304 จำนวน 2 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกและกระดาษ) จำนวน 2 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 1011101 และรายวิชา 1063304 จำนวน 2 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 3 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม

  วารสารคณะครุศาสตร์

  Minor sample post image
  ฉบับ ปัจจุบัน 03/2018

  ฉบับประจำ เดือนมีนาคม

  รายละเอียดโดยย่อ..................................

  Minor sample post image

  01/2018 ฉบับ เดือนมกราคม
  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.


  Minor sample post image

  02/2018 ฉบับ เดือนกุมภาพันธ์

  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

  " คณะครุศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการและพัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ "

  หลายความภาคภูมิใจ จากผลผลิต ที่ถูกหล่อหลอมกล่อมเกลา จากหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และคณาจารย์ที่พร้อมมอบวิชาความรู้แก่ว่าที่บัณฑิตทุกๆคน "

  ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระบบฐานข้อมูลบัณฑิตและศิษย์เก่า

  คณะครุศาสตร์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000


  039-471069
  education@rbru.ac.th
  www.education.rbru.ac.th