คณะครุศาสตร์

1 หน้าแรก

1
คณะครุศาสตร์
1 ครุศาสตร์
1 สารสนเทศวิชาการ

 


Untitled Document
 
คณะครุศาสตร์

Untitled Document

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู

   

คณะครุศาสตร์
1

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000