SEARCH  

  MENU EDUCATION

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

  ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์จะจัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้นักศึกษามีชั่วโมงเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยแบ่งการจัดเป็น ๒ รุ่น ดังนี้

๑. รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๑๘ – ๑๙ และ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ มีสาขาวิชา ดังนี้

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หมู่ ๑ และ หมู่ ๒

- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู่ ๑ และ หมู่ ๒

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ ๑ และ หมู่ ๒

- สาขาวิชาภาษาไทย หมู่ ๑ และ หมู่ ๒

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หมู่ ๑ และ หมู่ ๒

๒. รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๒ – ๓ และ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีสาขาวิชา ดังนี้

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ – ทั่วไป หมู่ ๑ และ หมู่ ๒

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา หมู่ ๑ และ หมู่ ๒

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ – เคมี

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์

- สาขาวิชาสังคมศึกษา หมู่ ๑ และ หมู่ ๒

- สาขาวิชาพลศึกษา หมู่ ๑ และ หมู่ ๒

- สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

คณะครุศาสตร์จึงขอแจ้งให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ ทุกสาขาวิชา

 

คณะครุศาสตร์

 กิจกรรมคณะครุศาสตร์

 

กำลังปรับปรุง

 Copyright ©2014 : EDUCATION RAMBHAI BARNI RAJABHAT UNIVERSITY