คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมต่อไป

คณะครุศาสตร์

1 หน้าแรก

1
คณะครุศาสตร์
1 ครุศาสตร์
1 สารสนเทศวิชาการ

 


Untitled Document
 
Untitled Document

 

คณะครุศาสตร์
1

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

ติดต่อ web-master>> apinon_wongsason_na_lumpang@hotmail.com หรือ apinon.m@gmail.com