ข่าวคณะครุศาสตร์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมทำบุญวันครู และในโอกาสทำบุญขึ้นอาคารใหม่ (ตึก 39)
อ่านเพิ่มเติม
คณะครุศาสตร์ กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการ "สร้างสมรรถนะครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ" สำหรับคณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี
อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดประชุมปฏิบัติการ "สร้างสมรรถนะครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ" สำหรับคณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี
อ่านเพิ่มเติม
การส่งมอบงานและรับมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม
ร่วมต้อนรับรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558
อ่านเพิ่มเติม
ภาพการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์
อ่านเพิ่มเติม
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 19 เมษายน 2556
อ่านเพิ่มเติม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู
อ่านเพิ่มเติม
คณะครุศาสตร์ทำบุญคณะ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2555
อ่านเพิ่มเติม
งานกีฬาสวนบ้านแก้วเกมส์
อ่านเพิ่มเติม
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
อ่านเพิ่มเติม
ค่ายคณิตศาสตร์วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม
อบรมการพัฒนาสมาธิการศึกษาปฐมวัย
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 142 ชุด (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำานวน ๕ รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกและกระดาษ) จำนวน ๒ รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียน ตชด. เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ Board game กับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จำนวน 17 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจัย จำนวน 5 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการสอนรายวิชาอาเซียนศึกษา พร้อมเย็บเล่ม จำนวน 90 เล่ม (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารคู่มือการพัฒนาความร่วมมือในกระบวนการผลิตและพัฒนาครูระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสถานศึกษาเครือข่าย พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 150 เล่ม (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการสอนเกมส์บอร์ด โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปีงบประมาณ 2563 เรื่อง การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปีงบประมาณ 2563 เรื่อง การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม

  วารสารคณะครุศาสตร์

  Minor sample post image
  ฉบับ ปัจจุบัน 03/2018

  ฉบับประจำ เดือนมีนาคม

  รายละเอียดโดยย่อ..................................

  Minor sample post image

  01/2018 ฉบับ เดือนมกราคม
  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.


  Minor sample post image

  02/2018 ฉบับ เดือนกุมภาพันธ์

  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

  " คณะครุศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการและพัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ "

  หลายความภาคภูมิใจ จากผลผลิต ที่ถูกหล่อหลอมกล่อมเกลา จากหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และคณาจารย์ที่พร้อมมอบวิชาความรู้แก่ว่าที่บัณฑิตทุกๆคน "

  ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระบบฐานข้อมูลบัณฑิตและศิษย์เก่า
  สายตรงคณบดี คณะครุศาสตร์

  อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร

  ครูพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ ครุศาสตร์พัฒนาครู


  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ Education Channal โบชัวส์คณะ

  คณะครุศาสตร์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000


  039-471069
  education@rbru.ac.th
  www.education.rbru.ac.th