SEARCH  

  MENU EDUCATION

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

  ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/คณะครุศาสตร์

  ด้วยคณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการวิจัยการบริหารการศึกษา ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุมสวัสดิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สามารถส่งใบตอบรับที่ nareepat@windowslive.com หรือทางโทรสาร 039-471071 ภายในวันที่ 3 กรกฏาคม 2557

  ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/คณะครุศาสตร์

  โครงการอบรมการจัดการโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อความเป็นเลิศทางการ กีฬาสำหรับผู้ฝึกสอน อบรมเมื่อวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง 138 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 

คณะครุศาสตร์

 กิจกรรมคณะครุศาสตร์

 

กำลังปรับปรุง

 Copyright ©2014 : EDUCATION RAMBHAI BARNI RAJABHAT UNIVERSITY