ข่าวคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการ "สร้างสมรรถนะครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ" สำหรับคณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี
อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดประชุมปฏิบัติการ "สร้างสมรรถนะครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ" สำหรับคณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี
อ่านเพิ่มเติม
การส่งมอบงานและรับมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม
ร่วมต้อนรับรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558
อ่านเพิ่มเติม
ภาพการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์
อ่านเพิ่มเติม
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 19 เมษายน 2556
อ่านเพิ่มเติม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู
อ่านเพิ่มเติม
คณะครุศาสตร์ทำบุญคณะ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2555
อ่านเพิ่มเติม
งานกีฬาสวนบ้านแก้วเกมส์
อ่านเพิ่มเติม
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
อ่านเพิ่มเติม
ค่ายคณิตศาสตร์วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม
อบรมการพัฒนาสมาธิการศึกษาปฐมวัย
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารคู่มือบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขั้นการปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 2 เข้าเล่มปกต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการหนุนเสริมครูสู่ผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PCL)ฯ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา และคู่มือนิเทศฯ พร้อมเข้าเล่มแลคซีน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และทำแฟ้มคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (คณะครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเรื่องส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารคณะครุศาสตร์ พร้อมเข้าเล่มแลคซีน จำนวน 75 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม

  วารสารคณะครุศาสตร์

  Minor sample post image
  ฉบับ ปัจจุบัน 03/2018

  ฉบับประจำ เดือนมีนาคม

  รายละเอียดโดยย่อ..................................

  Minor sample post image

  01/2018 ฉบับ เดือนมกราคม
  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.


  Minor sample post image

  02/2018 ฉบับ เดือนกุมภาพันธ์

  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

  " คณะครุศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการและพัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ "

  หลายความภาคภูมิใจ จากผลผลิต ที่ถูกหล่อหลอมกล่อมเกลา จากหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และคณาจารย์ที่พร้อมมอบวิชาความรู้แก่ว่าที่บัณฑิตทุกๆคน "

  ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระบบฐานข้อมูลบัณฑิตและศิษย์เก่า
  สายตรงคณบดี คณะครุศาสตร์

  อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร

  ครูพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ ครุศาสตร์พัฒนาครู


  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ Education Channal โบชัวส์คณะ

  คณะครุศาสตร์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000


  039-471069
  education@rbru.ac.th
  www.education.rbru.ac.th